Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Νοτίου Αιγαίου πρόκειται άμεσα να δημοσιοποιηθεί Πρόσκληση για την «Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020. Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με χρήση ρήτρας ευελιξίας για τις δαπάνες τύπου ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.

Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:

  • η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης
  • ο αναπροσανατολισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους
  • η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς η αναβάθμιση προσόντων απασχολούμενων

Με βάση τον εγκεκριμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας, μέσω της πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν ευρεία επιλογή κλάδων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της πρόσκλησης, θα ανέρχεται σε 4.000.000 €.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης κατανέμεται ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

  • 50% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις και τις νέες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών
  • 50% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις

Το ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού ανά έργο είναι 100.000 ευρώ.

Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν ενδεικτικά, προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού, μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, εκπαίδευση προσωπικού, λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες προβολής κ.α. και χορηγούνται δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της E.E. ή του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651/2014.

Οι δαπάνες για την κάλυψη μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού μπορούν να ανέλθουν στο 60% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου και το ποσοστό της ενίσχυσης για τις δαπάνες αυτές είναι 100%. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών, το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 75%.

Από την πρόσκληση αναμένεται να ωφεληθεί σχετικά περιορισμένος αριθμός επιχειρήσεων και, βάσει των βαθμολογούμενων κριτηρίων αξιολόγησης, θα δοθεί προτεραιότητα στην ενίσχυση επιχειρηματιών ή/και ανέργων με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και εμπειρία, στη δημιουργία ποιοτικών νέων θέσεων εργασίας και στην υποστήριξη επιχειρήσεων σε νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους.

Πηγή: pepna.gr