Αναπτυξιακός Νόμος 2022: Δείτε τα καθεστώτα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης

Α. Καθεστώτα ενίσχυσης

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» περιλαμβάνει συνολικά δεκατρία (13) θεματικά καθεστώτα χορήγησης ενισχύσεων, τα οποία είναι τα εξής:

 1. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 2. ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 3. ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
 4. ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
 5. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
 6. ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΛΙΕΙΑ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
 7. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
 8. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
 9. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 10. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 11. ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
 12. ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ
 13. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360

Σκοπός των επιμέρους καθεστώτων είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν σε διάφορους τομείς και δραστηριότητες προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικοί επιμέρους στόχοι οικονομικής ανάπτυξης, όπως είναι για παράδειγμα ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός, η προστασία του περιβάλλοντος, η προώθηση της έρευνας & καινοτομίας, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση της απασχόλησης και του κοινωνικού χαρακτήρα των επιχειρήσεων.

Β. Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
 • Εκσυγχρονισμός μηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια
 • Αγορά του συνόλου ή μέρους των παγίων περιουσιακών στοιχείων (κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός) επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει κλείσει
 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέου σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • Μεταφορά τεχνολογίας (αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας)
 • Αγορά και εγκατάσταση λογισμικού, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και οργάνωσης της επιχείρησης
 • Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες προκύπτουν λόγω της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Δαπάνες ενισχύσεων προς ΜμΕ (επενδυτικές ενισχύσεις, δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις και κάλυψη δαπανών συνεργασίας, ενισχύσεις εκκίνησης)
 • Δαπάνες για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία (δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης, ενισχύσεις για ερευνητικές υποδομές και συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας, δαπάνες διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτομίας και καινοτομίας για ΜμΕ)
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 • Ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση
 • Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος (ενισχύσεις για υπέρβαση ενωσιακών προτύπων/ πρόωρη προσαρμογή σε μελλοντικά ενωσιακά πρότυπα και εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αποκατάσταση μολυσμένων χώρων, εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων).

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι επιλέξιμες τυχόν δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

Γ. Δικαιούχοι ενισχύσεων – Κλάδοι δραστηριότητας που ενισχύονται – Οι «τυχεροί»

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι όσοι φορείς επενδύσεων είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη στιγμή της έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. Οι συγκεκριμένοι φορείς θα πρέπει να είναι εμπορικές εταιρείες, συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.), υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις, ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου τις 200.000 € αποκλειστικά και μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια».

Οι κύριες δραστηριότητες που ενισχύονται είναι: Γεωργία, κτηνοτροφία, μεταποίηση, τουρισμός, υδατοδρόμια, μαρίνες, third party logistics, υπηρεσίες χώρων στάθμευσης, δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, υπηρεσίες οίκων ευγηρίας, υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5 κ.λπ.) και κολυμβητηρίου, Xονδρικό Εμπόριο Φαρμακευτικών Προϊόντων, δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios» για την παραγωγή κινηματογραφικού, τηλεοπτικού και ηχητικού υλικού, υπηρεσίες βιβλιοθηκών, δραστηριότητες μουσείων, μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί, μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας και παραγωγής θερμότητας/ ψύξης από Α.Π.Ε.

Δ. Ελάχιστος προϋπολογισμός επένδυσης

Το ελάχιστο επιλέξιμο κόστος επένδυσης ανά επενδυτικό σχέδιο προσδιορίζεται ανάλογα με το μέγεθος του φορέα σε:

 1. 50.000 € για τις Κοιν.Σ.Επ., τους Αγροτικούς/ Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ο.Π. και τις Α.Ε.Σ.,
 2. 100.000 €  για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 3. 250.000 € για τις μικρές επιχειρήσεις,
 4. 500.000 € για μεσαίες επιχειρήσεις,
 5. 1.000.000 € για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Ε. Είδη και ένταση ενισχύσεων

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 προβλέπει τις εξής μορφές ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων: α. Φορολογική απαλλαγή, β. Επιχορήγηση, γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, δ. Επιδότηση του μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας που συνδέονται με την επένδυση, ε. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (αφορά αποκλειστικά το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν»).

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών 1 – 7 ενισχύονται βάσει της περιφέρειας εγκατάστασης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης σύμφωνα με το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) 2022-2027 (Πίνακας 1), ο οποίος περιλαμβάνει αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης που φτάνουν σε ορισμένες περιφέρειες το 70% για τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις.

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών 8 – 12 ενισχύονται βάσει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (Γ.Α.Κ.), με ποσοστά τα οποία δύναται μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις να προσεγγίσουν ακόμα και το 100%.