Εγκρίθηκε το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή​.

Τα συνολικά κονδύλια του προγράμματος για την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 519,6 εκατ. ευρώ για την επόμενη εξαετία, 363,7 εκατ. ευρώ εκ των οποίων αποτελούν τη συνεισφορά της ΕΕ.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους δήλωσε σχετικά: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την έγκριση του προγράμματος ΕΤΘΑΥ για την Ελλάδα, το οποίο θα στηρίξει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας με βιώσιμες επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια και την αλιεία. Το πρόγραμμα θα συμβάλει επίσης στην προστασία και την αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στην απανθρακοποίηση της ελληνικής οικονομίας και θα στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών παράκτιων κοινοτήτων και των νησιών».

Υποστηριζόμενες δραστηριότητες:

Το 57% των κονδυλίων του προγράμματος θα διατεθεί για τη βιώσιμη αλιεία, το 25% θα επενδυθεί στη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, στη μεταποίηση και την εμπορία, το 13% θα διατεθεί για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία στις παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές, ενώ το 2% θα επενδυθεί στην ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών. Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της Ε.Ε..

​Κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα έως το 2027

Το ελληνικό πρόγραμμα θα συμβάλει στις πολιτικές προτεραιότητες της Ε.Ε. που περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.

Το πρόγραμμα θα στηρίξει την ανθεκτικότητα των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στηρίζοντας την ανάπτυξή και τη διαφοροποίησή τους και χρησιμοποιώντας αντισταθμιστικά συστήματα για τη θωράκιση των σχετικών τομέων της οικονομίας από μελλοντικές κρίσεις.

Θα στηρίξει την πράσινη μετάβαση των τομέων με επενδύσεις για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων, της υγείας και της ασφάλειας, της απανθρακοποίησης και της ενεργειακής απόδοσης.

Το πρόγραμμα θα στηρίξει επίσης επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών λιμένων. Οι επενδύσεις στην καινοτομία, τη διαφοροποίηση, την κυκλική οικονομία και την ενεργειακή απόδοση θα συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της υδατοκαλλιέργειας.

Η ψηφιακή μετάβαση των ελληνικών τομέων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης αποτελεί βασικό στοιχείο του προγράμματος, το οποίο εξετάζεται σε σχέση με τη στήριξη των επενδύσεων στην καινοτομία και την παρέμβαση για τον έλεγχο της αλιείας.

Η χρηματοδοτική στήριξη θα συμβάλει επίσης στην κατάρτιση και την εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης για τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές και τους τόπους Natura 2000 και στην καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης. Το πρόγραμμα θα ενισχύσει τις περιβαλλοντικές δράσεις που πραγματοποιούνται δυνάμει του ελληνικού πλαισίου δράσης προτεραιότητας για το Natura 2000: διατήρηση και αποκατάσταση τόπων εντός και πέραν του δικτύου Natura 2000, απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων και άλλων απορριμμάτων, καταπολέμηση και περιορισμός των επιπτώσεων των θαλάσσιων χωροκατακτητικών ειδών.

Η καλή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των εθνικών διαχειριστικών αρχών και των τοπικών εταίρων συμβάλλει στην υλοποίηση του προγράμματος ΕΤΘΑΥ. Το πρόγραμμα θα στηρίξει στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (CLLD), μια ανιούσα προσέγγιση για την ανάπτυξη πολιτικής, η οποία ενθαρρύνει τον τοπικό πληθυσμό να συγκροτήσει ομάδες τοπικής δράσης και να συμμετάσχει.

Πηγή: espa.gr