Δημιουργία μόνιμων – σταθερών διεπιχειρησιακών συνεργασιών και κρίσιμης μάζας που απαιτείται για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τον καλύτερο συντονισμό της προμηθευτικής αλυσίδας, τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων logistics, την αύξηση της διαπραγματευτικής ικανότητας, τη διεκδίκηση μεγαλύτερων μεριδίων αγοράς και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Υφιστάμενες ΜμΕ που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
 • Νέες ΜμΕ που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας) και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Δράσης.
 • Υπό σύσταση ΜμΕ η οποία θα καλύψει εντοπισμένο κενό στην αλυσίδα αξίας και η οποία θα ιδρυθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης.

Περίοδος υποβολής

από 31/5/2021 έως 30/7/2021 (ώρα 15:00)

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν:

 • Κτίρια – Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις,
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Τεχνικές εγκαταστάσεις,
 • Μεταφορικά μέσα,
 • Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας,
 • Πιστοποίηση συστημάτων και προϊόντων/υπηρεσιών,
 • Λογισμικό και συστήματα οργάνωσης,
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ,
 • Προβολή – Προώθηση προϊόντων σε αγορές στόχους,
 • Δαπάνες ίδρυσης και παροχής υπηρεσιών,
 • Απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού.