Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης

Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης.

Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορούν σε:

  • Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρο
  • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (μηχανήματα, εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα)
  • Λογισμικό – Υπηρεσίες Λογισμικού (λογισμικό, ιστοσελίδα, eshop (πέραν της ιστοσελίδας)
  • Πιστοποίηση προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
  • Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση
  • Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη
  • Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αξιοποίηση τους στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
  • Λειτουργικές δαπάνες

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Περίοδος υποβολής

από 26/5/2021 έως 26/8/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιοχή Παρέμβασης Στρατηγικής ΟΧΕ Μάνης.