ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία STEP CONSULTING αναλαμβάνει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, για την υποβολή του σχετικού φακέλου επιχειρήσεων για λήψη χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκά και ΕΣΠΑ προγράμματα, καθώς και σε Αναπτυξιακούς Νόμους. Η STEP CONSULTING παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης Στρατηγικής και Οργάνωσης τόσο σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα όσο και σε φορείς ή οργανισμούς του Δημοσίου.

Επιπλέον, η STEP CONSULTING αναπτύσσει Συστήματα Ποιότητας για επιχειρήσεις όλων των κλάδων, προσφέρει εξειδικευμένες IT Υπηρεσίες τόσο για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όσο και στην ασφάλεια των πληροφοριών.

Βασιζόμενη στην πείρα και την τεχνογνωσία που διαθέτει, στοχεύει στη συνεχή διεύρυνση των υπηρεσιών της από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία, με επίκεντρο πάντα την ποιοτική και την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών της.

Ο στόχος της STEP CONSULTING είναι η παροχή στους πελάτες της ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό η STEP CONSULTING εγκατέστησε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 και δεσμεύεται στην τήρηση συγκεκριμένων διεργασιών που αφορούν:

  1. Τη λειτουργία της επιχείρησης
  2. Τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών που επεξεργάζονται, διακινούνται, τηρούνται με ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα από το προσωπικό της εταιρείας,
  3. Την προστασία της επένδυσης της εταιρείας σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών,
  4. Τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού,
  5. Τη παρακολούθηση της ροής των υπηρεσιών που παρέχει και την ελαχιστοποίηση των παραπόνων των πελατών της,
  6. Τη συνεχή & ουσιαστική επικοινωνία με τους πελάτες της για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ελαχιστοποίηση των παραπόνων τους,
  7. Την τήρηση της νομοθεσίας που άπτονται,
  8. Την ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών και τις απαιτήσεις αυτών

Στόχος της πελατοκεντρικής αντίληψης και φιλοσοφίας της εταιρείας είναι η τήρηση ενός διαρκούς ανοικτού καναλιού με τους πελάτες, που να εξασφαλίζει τόσο τη λήψη όλων των μηνυμάτων θετικών και αρνητικών για τις υπηρεσίες της όσο και την ποιοτική και πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών της. Είναι σημαντικό να είναι αποδοτική και αποτελεσματική στην εξυπηρέτηση των πελατών για το λόγο αυτό δίνει έμφαση στις απαιτήσεις που αφορούν την υλοποίηση του έργου.

Η συμβολή των συνεργατών και των πελατών, αναφορικά με την ποιότητα, είναι απαραίτητη και αναγνωρίζεται ότι η ικανοποίηση και η βελτίωση των στόχων που έχουν τεθεί μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συνεχή προσπάθεια και τη διαρκή βελτίωση του ίδιου του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.

Είναι σημαντικό για την STEP CONSULTING να διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για την υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και να εξασφαλίζει τις απαραίτητες γνώσεις στο προσωπικό της, αξιοποιώντας τις δεξιότητες και τις ικανότητες του. Παρακινεί και υποστηρίζει την επικοινωνία, τη συμμετοχή και τη δημιουργικότητα γιατί η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και η επιτυχής λειτουργία της εταιρίας βασίζεται στους ανθρώπους της.

Η STEP CONSULTING προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της και δραστηριοτήτων της, πραγματοποιώντας μέτρηση ικανοποίησης πελατών έτσι ώστε να λαμβάνει συνεχή ανατροφοδότηση από αυτούς προκειμένου να βελτιστοποιεί το Σύστημα, προβαίνοντας στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες ή σε ενέργειες βελτίωσης.

Η Διοίκηση: