Σε ποιους απευθύνεται

Δράση 1: Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001 € έως 1.000.000 €
Επιλέξιμες Δαπάνες:
 1. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 2. Δαπάνες Εξοπλισμού
 3. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
 4. Μεταφορικά Μέσα
 5. Μισθολογικό Κόστος
 6. Έμμεσες Δαπάνες

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 € έως 200.000 €

Επιλέξιμες Δαπάνες:
 1. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 2. Δαπάνες Εξοπλισμού
 3. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
 4. Μεταφορικά Μέσα
 5. Μισθολογικό Κόστος
 6. Έμμεσες Δαπάνες
Σημείωση: Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ » είτε μόνο στη «Δράση 2– «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».​

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

350.000.000 €

Πηγή: espa.gr