Συστήματα Ποιότητας

Η STEP Consulting παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στην επιχείρηση σας για το Σχεδιασμό, την Ανάπτυξη & την Εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας καταγράφουν τις διαδικασίες της επιχείρησής σας και αναπτύσσουν τα συστήματα ποιότητας προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της.

Αναλαμβάνουμε το Σχεδιασμό των παρακάτω Συστημάτων Ποιότητας:

ISO 9001 Διαχείριση της Ποιότητας ISO 22000 Ασφάλεια Τροφίμων
ISO 27001 Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών HACCP Ασφάλεια Τροφίμων
ISO 27701 Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων ISO 15524 Ποιότητα στην Υγεία
ISO 14001 Περιβαλλοντική Διαχείριση ISO 26000 Διαχείριση της Ε.Κ.Ε.
ISO 45001 Διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία ΕΛΟΤ 1429 Διαχειριστική Επάρκεια Δικαιούχων ΕΣΠΑ
ISO 37001 Κατά της Δωροδοκίας ΕΛΟΤ 1435 Διαχειριστική Επάρκεια Εταιριών Επικοινωνίας

Στο πλαίσιο της εφαρμογής ενός συστήματος η STEP παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Συστήματος

Εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας

Ενημέρωση & Εκπαίδευση Προσωπικού

Πιστοποίηση Συστημάτων βάσει των Προτύπων ISO / ΕΛΟΤ

Οφέλη των Υπηρεσιών μας για μία επιχείρηση

Αύξηση της απόδοσης και παραγωγικότητας του Προσωπικού
Ενίσχυση της φήμης μιας επιχείρησης εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών
Δημιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές καθώς βελτιώνεται η εικόνα και η αξιοπιστία της επιχείρησης
Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών

Ανάπτυξη & Επικαιροποίηση Εκτίμησης Κινδύνων / Ευκαιριών Βελτίωσης και Ανάπτυξης
Εφαρμογή Πολιτικών και Διαδικασιών Ασφάλειας Πληροφοριών
Υιοθέτηση τεχνολογιών προστασίας δεδομένων
Προστασία των συμφερόντων του οργανισμού και των συναλλασσομένων μερών

Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία
Βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης & των προμηθευτών
Ικανοποίηση των ενδιαφερομένων μερών & Βελτίωση της δημόσιας εικόνας
Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Άλλες Υπηρεσίες της Step Consulting

Διαχείριση Αλλαγών
Στρατηγικός Σχεδιασμός
Διαμόρφωση Ψηφιακής Στρατηγικής

Βάζουμε σε τάξη του στόχους σας και σας βοηθάμε να αποφασίσετε για το «δρόμο» που θέλετε να ακολουθήσει η επιχείρησή σας τα επόμενα χρόνια, χρησιμοποιώντας state of the art τεχνικές και μεθοδολογίες.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Απλούστευση και Ανασχεδιασμός/Μοντελοποίηση Διαδικασιών (BPR)
Συστήματα στοχοθεσίας, μέτρησης & βελτίωσης απόδοσης
Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας
Επιχειρηματικά Σχέδια
Περιγράμματα θέσεων εργασίας
Σχεδιασμός Προώθησης και Πωλήσεων

Επειδή εμείς στη STEP Consulting αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της οργάνωσης και του οργανωτικού μετασχηματισμού μιας επιχείρησης, παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης της οργάνωσης της επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων
Σύνταξη και Υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων
Διοίκηση και Διαχείριση Χρηματοδοτούμενων Έργων
Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων για προσκλήσεις χρηματοδότησης Φορέων του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η STEP Consulting αναλαμβάνει τη δέσμευση να σας παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύνταξη και υποβολή επενδυτικών σχεδίων με μόνο στόχο την ικανοποίηση των αναγκών της επιχείρησή σας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Συμμόρφωση σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679
Υπηρεσίες Data Protection Officer
ISO 27001 - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
ISO 27701 - Ασφάλεια των Πληροφοριών και της Διαχείρισης της Ιδιωτικής Ζωής
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας

Προσαρμόζουμε τις λειτουργίες της επιχείρησής σας στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις και εξειδικευμένη καθοδήγηση.

GDPR - IT SECURITY