Λήξη Υποβολής Αιτήσεων
0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hours
0
0
Minutes
0
0
Seconds

1η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, με ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων.

Ελάχιστο ύψους του επιλέξιμου κόστους

Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης του επενδυτικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Ειδικότερα τα είδη ενισχύσεων στο εν λόγω καθεστώς (ανάλογα με το μέγεθος του φορέα επένδυσης) περιλαμβάνουν:

– φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στην απαλλαγή από την πληρωμή φόρου εισοδήματος από τα κέρδη των επόμενων διαχειριστικών χρήσεων. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, (η αξιοποίηση της ενίσχυσης γίνεται από 3 έως 15 έτη),

– επιχορήγηση, μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις,

– επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη,

– επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, που αφορά μόνο στο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας μετά την ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου. Δεν ενισχύονται άλλες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση του φορέα επένδυσης ορίζονται ως ακολούθως:

* για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
– Επιχορήγηση: σε ποσοστό 80% του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) και 100 % του ΧΠΕ για τις ειδικές περιοχές.
– Όλα τα υπόλοιπα κίνητρα: σε ποσοστό 100% του ΧΠΕ

* για μεσαίες και μεγάλες Επιχειρήσεις 
– Όλα τα κίνητρα, εκτός της επιχορήγησης: σε ποσοστό 80% του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) και 100 % του ΧΠΕ για τις ειδικές περιοχές.
– Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στις μεσαίες επιχειρήσεις στη Θράκη και στις μεσαίες και μεγάλες στις περιοχές της απολιγνιτοποίησης, σύμφωνα με τον ν. 4759/2020.

Τα αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις ειδικές περιοχές ενίσχυσης όπως ορεινές περιοχές, περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα, νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων, επενδυτικά σχέδια σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές, επενδυτικά σχέδια σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα 3.000.000 ευρώ για όλα τα είδη ενισχύσεων (επιχορήγηση ή φορολογική απαλλαγή ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης).

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται έως 3.000.000 ευρώ για τα κίνητρα ενίσχυσης της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ενώ στην περίπτωση της φορολογικής απαλλαγής το ανώτατο ύψος ενίσχυσης φτάνει στα 5.000.000 ευρώ.

Αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων

Στο πλαίσιο του καθεστώτος “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα”  θεσπίζονται τέσσερις (4) Ομάδες Κριτηρίων Αξιολόγησης με την  χρήση συγκεκριμένων δεικτών οι οποίοι βαθμολογούνται με βάση τα χαρακτηριστικά  του επενδυτικού σχεδίου ή του επενδυτικού φορέα και περιλαμβάνουν:

  • Ομάδα Κριτηρίων Α: Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου (από 0 έως 10 βαθμοί)
  • Ομάδα Κριτηρίων Β: Αξιολόγηση Χρηματοδοτικού Σχήματος(από 0 έως 25 βαθμοί)
  • Ομάδα Κριτηρίων Γ: Αξιολόγηση Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου(από 0 έως 25 βαθμοί)
  • Ομάδα Κριτηρίων Δ: Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου(από 0 έως 40 βαθμοί)

Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε επενδυτικό σχέδιο προκειμένου να μπορεί να συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης ανέρχεται σε 50 βαθμούς.

Για τη συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων βαθμών κατά τη σχεδίαση και υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, ο φορέας της επένδυσης θα πρέπει να αποδείξει:

  • ωριμότητα στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (από πλευράς ιδιοκτησιακού καθεστώτος του τόπου εγκατάστασης και προπαρασκευαστικών / αδειοδοτικών ενεργειών της επένδυσης) κατά την υποβολή της αίτησης,
  • ικανότητα χρηματοδότησης του σχεδίου είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση (με προσκόμιση προέγκρισης δανείου το αργότερο 45 ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης (15 Δεκεμβρίου 2022),
  • καλά οικονομικά αποτελέσματα για μία τουλάχιστον από τις τέσσερεις (4) τελευταίες κλεισμένες χρήσεις για υφιστάμενες επιχειρήσεις (με αξιολόγηση των στοιχείων ρευστότητας, περιθωρίου καθαρού κέρδους και άλλων δεικτών) και αντίστοιχα επάρκεια των οικονομικών στοιχείων των μετόχων/εταίρων φυσικών προσώπων για νεοσύστατες επιχειρήσεις, για την υποστήριξη της επένδυσης,
  • επιχειρηματικό σχέδιο με υψηλούς δείκτες απόδοσης(χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης με IRR> 20%) καθώς και δέσμευση για την πρόσληψη νέου προσωπικού για την υποστήριξη του επενδυτικού σχεδίου.

Περίοδος υποβολής

31 Οκτωβρίου 2022

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος