Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Π.Ε. Κοζάνης & Γρεβενών μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

Ενίσχυση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα στις Π.Ε. Κοζάνης & Γρεβενών που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, στη βελτίωση των δασοκομικών τεχνολογιών καθώς και στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων της τοπικής κοινωνίας μέσω του προγράμματος Leader και αποτελείται από 14 υποδράσεις. 1) Υποδράση 19.2.2.2: Η υποδράση αφορά στην ίδρυση, στον εκσυγχρονισμό, στην επέκταση